İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır. Eski romaya kadar uzanan bir tarihi olan  özel hukukun yanında , idare hukuku hukuk devleti anlayışının benimsenmesiyle 15.yy da ortaya çıkmıştır. İdare hukuku kodifiye edilmemiş bir hukuk dalıdır. Başka bir deyişle idare hukukunun temel ilkelerini, esaslarını ortaya koyan bir yasa metni yoktur. İdare hukuku bir metin hukuku değildir.

Kuşkusuz idarenin etkinliklerini, görevlerini düzenleyen yüzlerce; hatta binlerce yasa vardır. Cumhuriyetin ilanından itibaren çıkmış olan yasalara baktığımızda da bunların çok büyük bir kısmının idareyle ilgili düzenlemelerle ilgili olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen idare hukuku kodifiye edilmiştir diyemeyiz. Çünkü bu yasalar idare hukukunun kurallarını içeren, temel ilkelerini koyan ve bütün halinde düzenleyen yasalar değildir. İdare hukuku kodifiye edilmemiş olmamasının doğal bir sonucu olarak, içtihatlara dayalı bir hukuk dalıdır. idare hukukunda temel bir yasa metni olmadığı için idare hukukunun esasını oluşturan kurallar yargı içtihatlarıyla oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.