Hukuk

İcra teşkilatı asli ve yardımcı organlardan oluşur. Asli organlar, sadece icra işlerini yürütmek için kurulmuş olan icra ve iflas daireleri, icra mahkemeleri ve yargıtay’ın icra ile ilgilenen daireleridir. Yardımcı organlar ise asli icra organlarına icra işlerinde yardım eden cumhuriyet savcılıkları, genel mahkemeler ve polis gibi devlet kurumlarıdır. İcra müdürünün yönetiminde olan icra işlerinde ilk derecede görevli makamdır. İcra müdürleri icra takip işlemlerini
Bir hukukçu önüne uyuşmazlık geldiğinde ve bunun dava yoluyla çözümlenmesi yolu seçildiğinde artık tek yol muhakemedir. Hukukçu artık mesleki bilgi ve nosyonu ile davasını veya savunmasını hazırlar, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuki işlemlerde bulunur. Bu aşamada da uzlaşma imkanı olsa da pek kullanılmadığından konu davanın takibi ve neticenin olumlu alınabilmesidir. Olumlu netice almak için birşeylere ihtiyaç vardır. Bu bilgi, dolayısıyle hukuki
Önleyici hukuk, herşeyden önce hukuki ihtilafların doğmasını önlemeyi amaçlayan ve tüm dünyada son derece önem verilen bir hukuk hareketidir. Bununla; Kişiler, firmalar veya devletler arasındaki sorunların,  çekişme (niza) doğmadan önce halledilmesi ve taraflar arasındaki bireysel, ticari veya uluslararası ilişkilerin zedelenmeksizin devamı amaçlanır. Özellikle yabancı hukuklarda son derece değer verilen “önleyici hukuk” kavramı aslında aynı zamanda mahkemelerin
Ceza hukukunun asıl amacı toplumsal varlık koşulunu güvence altına almaktır. Ortaklaşa yaşamın temel ve kaçınılmaz koşullarını güvence altına almaktır. Ama sadece buna indirgersek ‘ jandarma devlet’ anlayışı ile karşı karşıya kalırız. Ceza hukuku bir frenler mekanizmasıdır. Ama ceza hukukunun başka bir işlevi daha olmalıdır. Ceza hukuku değişik kurumlar yaratarak sosyal yaşamın gelişimini de sağlamalıdır. Ceza hukuku organize edici, geliştirici ve
Başlangıç hükümlerini genel hükümlerden ayırmak gerekir. Genel bölümde yer alan hükümler kanunda sınırlı bir genel hüküm veya özel hüküm hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Ama başlangıç hükümleri kanunda genel yada özel hüküm olup olmadığına bakmaksızın  uygulanan hukuk normlarıdır. 7 madde den oluşur; 1)Bir hükmün genel olup olmadığı önemlidir. Özel düzenlemeler genel düzenlemeleri dışlar. Bir hüküm genel mahiyette olup özell mahiyette
Karma yasal danışmanlıktan yasada söz edilmektedir. Oy yasal danışmanlığı ile yönetim yasal danışmanlığının bir araya getirilmesinden oluşur. Ancak yasada oy yasal danışmanlığı ile yönetim yasal danışmanlığı  ayrı ayrı düzenlenmiştir. Karma danışmanlık  kanunda ön görülmediği gibi açıkca, açıkcada yasaklanmamıştır. Yasada öngörülmesi gereken bir şey öngörülmemiş, düzenlenmemişse yasada boşluk vardır. Burada da boşluk var denebilir. MK-429
Polis devleti  17. ve 18. yy larda kara avrupası ülkelerindeki mutlakiyetçi rejimleri açıklamak için kullanılan ve ilk kez Almanya da ortaya çıkmış bir kavramdır. Polis devleti kamunun yararı ferahı ve selameti için her türlü faaliyette bulunan  herşeyi yapan fakat hukuk kuralları ile bağlı olmayan devlettir. Polis idarenin kamu yarar, refahı ve selametini sağlamak için yürüttüğü faaliyetleri ifade ettiği gibi  aynı zamanda bu faaliyetleri yürütürken kullandığı
Anayasanın maddi ve şekli olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır. Maddi anlamda anayasa, devletin temel yapısını, organlarını, işleyişini düzenleyen hukuk kurallarının tamamıdır. Şekli anlamda anayasa ise değiştirilmesi öteki şekli kanunlara daha sıkı kayıt ve koşullara bağlı olan bir metinde toplanmış olan kurallardır. Bu açıdan baktığımızda kuşkusuz maddi anlamda anayasa kurallarının çeşitli anlamda anayasada yer aldığını görüyoruz. Ancak bazen maddi
İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır. Eski romaya kadar uzanan bir tarihi olan  özel hukukun yanında , idare hukuku hukuk devleti anlayışının benimsenmesiyle 15.yy da ortaya çıkmıştır. İdare hukuku kodifiye edilmemiş bir hukuk dalıdır. Başka bir deyişle idare hukukunun temel ilkelerini, esaslarını ortaya koyan bir yasa metni yoktur. İdare hukuku bir metin hukuku değildir. Kuşkusuz idarenin etkinliklerini, görevlerini düzenleyen yüzlerce; hatta binlerce yasa vardır.
İdare yoplumsal ve gündelik yaşamın sürdürülmesi için etkinliklerde bulunur. Toplumsal ihtiyaçların hangilerinin idare tarafından gerçekleştirileceği de siyasal organın iradesiyle belirlenir. Ancak bu belirlemede siyasal organ tamamıyla serbest değildir. O ülkede egemen olan siyasal ekonomik ve sosyal sistem siyasi organın yetkilerini sınırlandırır. Eğer bir ülkede liberal sistem benimsenmiş ise idare fonksiyonunun kapsamı son derece dardır. idarenin belli başlı faaliyet
Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılır. Eğer çekişmeli boşanma davası açacaksanız iyi bir boşanma avukatı ve bol miktarda şahit size çok yardımcı olacaktır.